FPW

Zespół

Artur DrzewickiDr Artur Drzewicki - politolog, prezes zarządu fundacji "Forum Polityki Wschodniej", adiunkt w Zakładzie Polityki Zagranicznej RP Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr. Absolwent Instytutu Politologii UWr. oraz Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych UWr.; w latach 2003 - 2009 dyrektor programowy oraz kierownik przedstawicielstwa Fundacji Europejskiej "Dialog" na Ukrainie. Uczestnik licznych międzynarodowych stażów, kursów specjalistycznych i seminariów naukowych, m.in.: w Akademii Dyplomatycznej MSZ Federacji Rosyjskiej, Fundacji im. Friedricha Naumanna w Warszawie oraz na Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. M. P. Dragomanowa w Kijowie. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu stosunków międzynarodowych i problematyki bezpieczeństwa opublikowanych w kraju i za granicą. Zainteresowania naukowe: polityka wewnętrzna i zagraniczna Ukrainy, problematyka bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej, polityka wschodnia Niemiec i Polski.

Robert FoksDr Robert Foks – politolog, wiceprezes i fundator Fundacji "Forum Polityki Wschodniej". Absolwent Instytutu Politologii UWr.; w latach 1992-1999 asystent w Katedrze/Instytucie Badań Niemcoznawczych i Europejskich, a następnie w Instytucie Studiów Międzynarodowych UWr.; w latach 1999 - 2009 wiceprezes Zarządu Fundacji Europejskiej "Dialog" w Bydgoszczy oraz szef jej przedstawicielstwa w Mińsku na Białorusi (2001 - 2005). Uczestnik licznych międzynarodowych stażów, kursów specjalistycznych i seminariów naukowych, m.in.: w Akademii Dyplomatycznej MSZ Federacji Rosyjskiej, w Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu, na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym, w Moskiewskiej Akademii Humanistyczno - Socjalnej (Rosja), na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku, w Centrum Kształcenia Politycznego Bundeswehry w Hamburgu (Niemcy) oraz w Soros Foundation Kazakhstan w Ałmaty (Kazachstan). Autor artykułów specjalistycznych i analiz. Zainteresowania naukowe: stosunki polityczne na obszarze postradzieckim, polityka wewnętrzna i zagraniczna Rosji, polityka wschodnia Niemiec.

fotopatrycjaDr Patrycja Marcinkowska - ukończyła stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe Master of Peace and Security Studies w Instytucie Badań nad Pokojem i Bezpieczeństwem na Uniwersytecie w Hamburgu. Przebywała na stażach naukowych na Uniwersytecie Bundeswehry w Hamburgu oraz w Akademii Dowodzenia Bundeswehry; prowadziła badania naukowe w Kosowie, Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie. Jej praca doktorska pt. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa RFN wobec państw obszaru byłej Jugosławii w latach 1990-2005 uzyskała w 2009 roku nagrodę Prezesa Rady Ministrów oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Zainteresowania naukowe: współczesne problemy państw bałkańskich, bezpieczeństwo międzynarodowe, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE, polityka zagraniczna Niemiec.

Marcin SienkienkiewiczDr Marcin Sienkiewicz – politolog, adiunkt w Zakładzie Badań nad Geopolityką Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr.; członek Rady Programowej spółki Top Consulting Conferences&Trainings. Absolwent Instytutu Politologii UWr. oraz Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych UWr. Autor monografii nt. Współczesne polskie nurty polityczne wobec Ukrainy, Białorusi i Litwy w latach 1989 - 1999, jak również licznych artykułów naukowych, publicystycznych i opracowań analitycznych z zakresu problematyki paliwowo - energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, geografii gospodarczej oraz polskiej polityki zagranicznej; obecnie pracuje nad rozprawą habilitacyjną poświęconą bezpieczeństwu energetycznemu Polski. Zainteresowania naukowe: historia, polityka historyczna, problematyka paliwowo - energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne i geopolityka.