FPW

Publikacje

 

ANALIZY

 • Biuletyn ANALIZY, Rosja jako centralne zagadnienie współpracy polsko - niemieckiej w procesie kształtowania przyszłej polityki wschodniej UE (po konflikcie rosyjsko - ukraińskim) [Otwórz]
 • Biuletyn ANALIZY, Projekt korytarza transportu gazu Północ - Południe. [Otwórz]
 • Biuletyn ANALIZY, Stosunki polsko - ukraińskie na tle normalizacji relacji polsko - rosyjskich w 2010 roku. [Otwórz]
 • Biuletyn ANALIZY, Program "Partnerstwo Wschodnie" UE. Wyzwania dla Polski. [Otwórz]
 • Biuletyn ANALIZY, Ropa i gaz. Polityczno - ekonomiczna sytuacja Federacji Rosyjskiej. [Otwórz]
 • Biuletyn ANALIZY, Od konfliktu rosyjsko - ukraińskiego do wyborów. Główne polityczne i ekonomiczne uwarunkowania niemieckiej polityki gazowej w 2009 roku. [Otwórz]
 • Biuletyn ANALIZY, Wyścig o prezydenturę. Sytuacja polityczna na Ukrainie przed wyborami prezydenckimi 2009/2010.. [Otwórz]
 • Biuletyn ANALIZY, "Partnerstwo Wschodnie" a możliwości rozwoju współpracy Niemiec, Polski i Ukrainy w procesie europejskiej integracji. [Otwórz]
 • Biuletyn ANALIZY, Stosunki polsko - ukraińskie na tle rosyjskich interesów w Europie Środkowo - Wschodniej. [Otwórz]

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

 • M. Sienkiewicz, Konflikt rosyjsko - ukraiński 2014 r. - wymiar energetyczny [Otwórz]
 • A. Drzewicki, Proces rozszerzenia NATO jako instrument realizacji polskiej polityki wschodniej.Nowe uwarunkowania geostrategiczne [Otwórz]
 • R. Foks, Polska polityka wschodnia a Niemcy i Rosja: trójstronna kooperacja lub polityczne wykluczenie [Otwórz]
 • R. Foks, Polska a podzielona Unia Europejska. Implikacje dla polskiej polityki wschodniej [Otwórz]
 • A. Drzewicki, Uwarunkowania niemieckiej polityki bezpieczeństwa wobec państw Azji Centralnej [Otwórz]
 • A. Drzewicki, Polska wobec problemu kształtowania i realizacji zasad partnerstwa transatlantyckiego [Otwórz]
 • A. Drzewicki, Rosja i Ukraina w strategii bezpieczeństwa Polski – wymiar euroatlantycki [Otwórz]
 • A. Drzewicki, Udział wojsk ukraińskich w misjach pokojowych na terenie Europy jako praktyczna forma realizacji strategii bezpieczeństwa państwa [Otwórz]
 • R. Foks, Rola "bezpieczeństwa politycznego" w systemie bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej a "nowy rosyjski autorytaryzm" [Otwórz]
 • R. Foks, Wpływ "nowej" niemieckiej polityki wschodniej na kształt stosunków Unii Europejskiej z Ukrainą [Otwórz]
 • M. Sienkiewicz, Problem ropy i gazu ziemnego w stosunkach Rosji z Białorusią i Ukrainą. [Otwórz]
 • M. Sienkiewicz, Niepodległe państwo białoruskie a bezpieczeństwo i pozycja międzynarodowa Polski [Otwórz]
 • M. Sienkiewicz, Rosyjsko - ukraińskie konflikty gazowe [Otwórz]
 • M. Sienkiewicz, Koncepcja "korytarza transportowego Północ-Południe" w polityce zagranicznej Polski [Otwórz]
 • P. Sokołowska, Policja w Bośni i Hercegowinie jako przykład niewydolności systemu bezpieczeństwa narodowego. [Otwórz]
 • P. Sokołowska, Rola organizacji międzynarodowych po ogłoszeniu niepodległości Kosowa [Otwórz]
 • P. Sokołowska, RFN-Unia Europejska i Pakt Stabilności dla Europy Południowo-Wschodniej [Otwórz]
 • P. Sokołowska, Bilans działalności misji policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie [Otwórz]
KSIĄŻKI, E-BOOK

Dyplomacja i Bezpieczeństwo nr 1(5) 2017/2018, tytuł tomu: Polityka zagraniczna Polski wobec państw, regionów i organizacji, Wrocław 2018 [Całość]
dyplomacja i bezpieczeństwo 1(4)/2016
Dyplomacja i Bezpieczeństwo nr 1(4)/2016, tytuł tomu: Między wojną i dyplomacją. Polityka zagraniczna Polski w świetle wyzwań na arenie międzynarodowej, Wrocław 2016 [Całość]
dyplomacja i bezpieczństwo 1(3)/2015
Dyplomacja i Bezpieczeństwo nr 1(3)/2015; tytuł tomu: Konflikty zbrojne na Ukrainie i Bliskim Wschodzie: nowe wyzwania dla międzynarodowego bezpieczeństwa, Wrocław 2015  [Spis treści] [Całość]
dyplomacja i bezpieczeństwo 1(2)/2014
Dyplomacja i Bezpieczeństwo nr 1(2)/2014; tytuł tomu: Polska w Unii Europejskiej. Dziesięć lat członkostwa, Wrocław 2014            [Spis treści] [Całość]
Dyplomacja i Bezpieczeństwo nr 1(1)/2013; tytuł tomu: Polska Polityka Wschodnia, Wrocław 2013 [Spis treści] [Całość]
ebook 2012 ru
Nizhnaja Silesia dla jedinoj Evropy. Moezhdunarodnyje regionalnoje sotrudnichestvo - fundament rozvitja i bezopasnosti, grudzień 2012 - wersja rosyjska [Otwórz]

ebook 2012 pl
Dolny Śląsk dla wspólnej Europy. Międzynarodowa współpraca regionalna fundamentem rozwoju i bezpieczeństwa, grudzień 2012 - wersja polska [Otwórz]

vishegrad book
Tranfsormation processes in the Visegrad Group countries and Ukraine: comparativer analysis, Kyiv 2012 [Spis treści]

Трансформаційні процеси в країнах Вишеградської групи та Україні: порівняльний аналіз, Київ 2013 [Spis treści]

ebook pl

Partnerstwo Wschodnie a idea europejskiej integracji, listopad 2010 r. - wersja polska [Otwórz]

ebook ua

Shidne Partnerstvo ta ideja evropejskoji integraciji,listopad 2010 r. - wersja ukraińska [Otwórz]

bezp energ okl

Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej redakcja naukowa: P. Mickiewicz, P. Sokołowska, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 283. [Spis treści]

eu sr wsch okl

Europa Środkowa i Wschodnia w polityce bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec 1990-1998. Stanowisko niemieckich partii politycznych, Artur Drzewicki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 431. [Spis treści]

pol zagr de okl

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa RFN wobec państw obszaru byłej Jugosławii w latach 1990-2005, Patrycja Sokołowska, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 400. [Spis treści]